skip to Main Content
repiper-sublogo_Step_by_step_web
Repiper är certifierade
via RISE på metoden
LÖSNINGEN FÖR REHABILITERING AV AVLOPPSSYSTEM I BYGGNADER

Rehabilitering av en byggnads avloppssystem har traditionellt inneburit akuta olägenheter för hyresgästerna. Byggnader måste antingen evakueras eller så måste hyresgästerna bo bland buller och damm medan renoveringsarbetet pågår.

Den typen av byggarbetsplatser består ofta av olika miljöfaror, som asbest och bly. Men att hantera många av dessa olägenheter kan man helt undvika genom att renovera de ursprungliga rören från insidan istället för att ersätta dem.

Vid användning av de patenterade Repiper®-verktygen och Repiper STEP BY STEP metoden behöver varken golv eller väggar brytas upp, vilket minimerar störningar. Hela processen tar bara några dagar och utförs till en bråkdel av priset jämfört med traditionella metoder.

Rörinfodring har en certifierad förväntad livslängd på minst 40 år och resultatet är ett nytt tätt och självbärande rörledningssystem inom det gamla. Utan sömmar riskerar vatteninfiltration mellan originalröret och rörinfordringen.

VIKTIGA FÖRDELAR JÄMFÖRT MED TRADITIONELLA METODER

Kostnadseffektiv

Låg risk – Misstag är hanterbara och överkomliga

Mindre störningar för hyresgästerna

Mindre avfall

Samma livslängd som ett nytt rör

Skalbar

Erfaren kundtjänst med hög kompetens

STEG 1
INFODRA DEN
VERTIKALA AVLOPPSSTAMMEN

Med början från botten dras ett sektionsfoder, som är impregnerat med en härdplast på plats i stammen. Med hjälp av lufttryck och ånga härdas fodret, det placeras under den första horisontella grenanslutningen från lägenhet. När fodret väl är på plats och plasten härdar, resulterar det i en första fristående rörsektion i den gamla.

STEG 2
INFODRA
GRENFODER

Grenrören är avloppssystemens mest sårbara punkter och de är ofta orsaken till läckage. Genom att använda en grenrörs formad liner och Repipers patenterade införingsverktyg förstärks grenröret, samt överlappar det tidigare vertikala fodret, vilket ger en sömlös anslutning mellan de horisontella och vertikala rören. Inga skarvar mot vattenflödet.

STEG 3
INFODRA
GRENLEDNINGEN

Grenledningen renoveras genom att kombinera teknikerna för stam och grenrörsinfodringen och utförs i flödesriktningen.. Dimensionerna på röret i grenledningen är normalt mindre än i resten av avloppssystemet. Därför kräver infodring av grenledningen noggrann planering och gott hantverk för att säkerställa ett högkvalitativt resultat. Repipers Red Hot backshooter är ett utmärkt verktyg som gör det bekvämt och kostnadseffektivt att infodra de korta och snäva rörsektionerna som överlappar den T-formade linern från den vertikala stammen.

STEG 4
INFODRA
HUVUDAVLOPPET

När byggnadens avloppsstammar och grenledningar har renoverats slutförs arbetet med att fodra huvudledningen, som går genom byggnaden till stadens avloppsnät. Huvudledningar påverkas ofta av marksättningar, förskjutningar och intrång av trädrötter. Detta leder till läckage av orent avloppsvatten till grundvattnet om det inte underhålls på rätt sätt. Repiper har mycket kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig och dina kunder effektivisera denna process. Det ska inte vara samma kostsamma process som att infodra på gatan, brunn till brunn.

REPIPER FÖRSER DIG MED EN
SYSTEMLÖSNING INNEHÅLLANDE
VERKTYG OCH METOD FÖR ATT
GE DIG OCH DINA KUNDER ETT
BÄTTRE ALTERNATIV

Rehabilitering av avloppsrör i byggnader är ett växande behov. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upptäcker fördelarna med att rehabilitera sina föråldrade avloppsrör istället för att byta ut dem, vilket sparar både tid och pengar.

Om du vill utöka din verksamhet och erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella metoder, är att arbeta med Repiper det överlägset mest kostnadsseffektiva, konsekventa och säkra sättet till framgångsrik och lönsam rehabilitering av avloppssystem i byggnader.

Metoden bygger på den kunskap som uppfinnarna samlat in under 40 års arbete med avloppssystem och är ett lönsamt alternativ till traditionella metoder, för såväl tillståndshavaren som slutkunden.

OCH VI HJÄLPER DIG
VARJE STEG PÅ VÄGEN

Ett Repiper-avtal innehåller tillgång till följande:

Rätten att använda Repiper på en specifik geografisk marknad.
Användning av Repipers patenterade specialverktyg.
Repiper-certifierad slutprodukt.
Teknisk support relaterad till installationerna och Repiper metoden.
Utbildning och praktisk träning i den utsträckning som behövs för att utföra säkra och lönsamma installationer.
Utrustning och certifierat material, speciellt konstruerade för rehabilitering av avloppsrör i byggnader.
Kontinuerlig teknisk utveckling.
Back To Top