skip to Main Content

REPIPER-METODEN

En komplett lösning för stamrenovering/avloppsrenovering

Repiper erbjuder entreprenörer en kostnads- och tidseffektiv, miljövänlig metod för renovering av uttjänta avloppssystem / stammar i byggnader. Metoden är en komplett lösning för att rörinfodra / relina avloppssystem / stammar med hjälp av ett flexibelt foder impregnerat i en härdplast.

Repiper-metoden för rörinfodring / relining är patenterad och baseras på en väl testad och certifierad teknik för renovering föråldrad och skadade avloppsrör.

Metoden är en komplett lösning för att avloppsrenovering / stamrenovering och bygger på verktyg och utrustning som uppfunnits och utvecklats av Repiper.

FÖRBEREDELSER

För att avloppsrenoveringen/stamrenovering ska bli effektiv, säker och hålla en hög kvalitet måste vissa förberedelser göras.

Inspektion
För att utreda ett avloppssystems återstående livslängd och kondition inspekteras det med hjälp av en filmkamera. Genom att analysera filmen kan en bedömning göras huruvida ytterligare åtgärder behöver sättas in eller inte.

Arbetsplanering
I de fall som en infodring ska utföras startar planeringen av hur arbetet ska utföras. Målsättningen med arbetsplaneringen är att, utifrån objektets förutsättningar, lägga upp arbetet så att det kan fortlöpa smidigt, snabbt och med minimal störning för de boende.

Rengöring av systemet
Under tiden som ett avloppssystem används fäster sig avlagringar på rörens insida. Dessa avlagringar kan bestå av tex fetter som stelnat och annat material som fastnat på vägen genom ledningarna. Avlagringarna gör att rören korroderar, samt att den yta som vattnet kan rinna igenom minskar i takt med att avlagringarna växer. Blir avlagringarna för stora kan stopp uppstå. Innan infodring av ett rör kan utföras är det nödvändigt att rensa det.

Installationsförberedelser
Innan infodringen/reliningen kan börja är det viktigt att arbetsplatsen är iordningställd. Detta innebär bland annat att tillgång till elektricitet, vatten och luft bör finnas, att berörda arbetsytor är täckta med skyddsmaterial, samt att alla verktyg och maskiner är framtagna.

Förbereda fodren
Härdplasten som används för att impregnera det flexibla fodret innan reliningen består av två komponenter: en hartskomponent och en härdare. När de två komponenterna blandas startas en irreversibel kemisk process som gör att plasten härdar.

När det fodret är impregnerat med härdplasten är det redo att installeras i befintliga gamla avloppsrör.

INFODRING AV STAMLEDNING

När fodret som används för rörinfodringen/reliningen är impregnerat med härdplasten pressas det in i röret med hjälp av tryckluft där det gamla röret bildar en gjutform. Det flexibla fodret hålls sedan uppblåst medan plasten härdar. När den nya stammen är klar fräses hål ut för grenrören, som sedan förstärks innan grenledningarna infodras.

En kort film för att förklara denna del av processen.

INFODRING AV GRENRÖR

Förbindelsen mellan grenledningen och stamledningen är ett extra utsatt område och därför den del av ett avloppssystem som oftast drabbas av sprickor och läckor. Ett skräddarsytt flexibelt foder som impregneras med härdplast installeras vid övergången mellan stam och gren.

Med den nya grenröret på plats har området blivit ordentligt förstärkt och framtida problem har förebyggts.

En kort film för att förklara denna del av processen.

INFODRING AV GRENLEDNING

När stammen är infodrad/relinad och grenanslutningarna är förstärkta så är det dags att infodra/relina grenledningarna från kök och badrum till stamledningen. Detta är ett arbete som görs i flera olika moment. Även golvbrunnen inspekteras, då läckage där är en vanlig orsak till fuktskador i bostäder.

En kort film för att förklara denna del av processen.

INFODRING AV SAMLINGSLEDNING

När hela fastighetens ledningssystem har renoverats med Repiper-metoden avslutas arbetet i de flesta fall med att samlingsledningen från fastigheten till stadens avloppsnät infodras. Samlingsledningar är ofta påverkade av sättningar, förskjutningar och inväxt av trädrötter. Detta leder till läckage av orenat avloppsvatten ut i den omgivande marken.

Efter avslutat arbete har ett nytt avloppssystem skapats i hela fastigheten på kort tid. Med regelbundet underhåll kommer stammarna/avloppsystemet att fungera problemfritt under mycket lång tid.

En kort film för att förklara denna del av processen.

Licensiering

Missa inte chansen att arbeta med Repiper-metoden!

Vi söker entreprenörer/affärspartners från hela världen, som söker efter en kostnads- och tidseffektiv, miljövänlig och certifierad, metod för renovera föråldrade och uttjänta avloppsrör/stammar.

Back To Top