skip to Main Content
Integritetspolicy
Introduktion

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR, i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU. Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.

Vi vill i samband med detta informera om hur Repiper Solutions AB hanterar personuppgifter. För oss är det av största vikt att informera om att personuppgifter behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Repiper Solutions behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen
För kundanalys och för Repiper Solutions interna verksamhet, inklusive dataanalys, testning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.
För generell affärsutveckling, såsom att förbättra och utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt skapa nya affärsmöjligheter.Andra berättigande intressen
För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig, t.ex. garantiskyldigheter och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänsterUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagarFölja tillämplig lagstiftning
För att fullfölja avtal och samarbeten vi har tillsammans med dig. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Kommunicera med dig

Repiper Solutions kan även tänkas använda din persondata för att kommunicera ut relevant information gällande våra produkter och tjänster, samt för att utföra undersökningar vad gäller kundnöjdhet (t.ex. när du har köpt en produkt eller tjänst av oss). Om du inte vill motta denna typ av kommunikation eller vill bli borttagen ur vårt register vill vi att du uppmärksammar oss om detta.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Repiper Solutions kan komma att överföra eller dela din information med väl utvalda tredjeparter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder vi kan för att säkerhetsställa att din personuppgiftsdata hanteras säkert vid överföring eller delning med dessa utvalda tredjeparter. Dessa kan komma att vara:

  • Systemleverantörer: Repiper Solutions använder idag system för att administrera det dagliga arbetet. I dessa system förvaras det personuppgiftsdata, alla dessa system har uppdaterade villkor enligt GDPR.
  • Banker: För att administrera betalningar
  • Övriga: Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor

Vi kommer under INTE under några omständigheter sälja din data till tredjeparter utan din tillåtelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Repiper Solutions sparar endast persondata så länge som det är nödvändigt för att kunna följa lagstadgade lagringstider eller för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. När vi sparar din data för andra syften än dessa, sparar vi den endast så länge som det anses vara nödvändigt.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
    •Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att Repiper har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registreradesrattigheter/.

Kontaktuppgifter för frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Repiper AB

+46 31 706 05 06

info@
repiper.com

Carina van Tuyl

+46 703 15 54 97

carina.vantuyl@repiper.com

Back To Top